Huớng dẫn sử dụng

Khóa Tủ

 Kiểm tra đầy đủ linh kiện

 Kiểm tra ren bắt vít

 Ráp pin => cài đặt 

Mỗi khoá 1 thẻ cài đặt, 1 thẻ khách, 10 thẻ waiter, 1 thẻ chủ

- Thẻ cài đặt: rất quan trọng, để tạo và xóa các thẻ khác, cũng dùng để mở cửa

- Thẻ khách, mở cửa độc lập trong chế độ đơn, hoặc kết hợp với thẻ waiter trong chế độ 

đôi

- Thẻ Waiter kết hợp với thẻ khách trong chế độ đôi

- Thẻ chủ mở được khóa trong cả 2 chế độ

 Chế độ đơn: thẻ khách có thể mở được khóa

 Chế độ đôi: kết hợp thẻ khách với thẻ waiter mới mở được cửa ( người giữ  tủ giữ thẻ 

khách, các khách giữ thẻ waiter. Khi mở tủ cần cả người cùng mở)

Hướng dẫn cài đặt

B1: Tạo thẻ cài đặt :

 Dùng 1 thanh nhỏ bấm giữ nút Setup (trên hình) đến khi khoá phát ra tiếng pip ( giữ 

khoảng 3 s), ta đưa thẻ vào mặt khoá ( sẽ có 2 tiếng pip ngắn và đèn tắt) . tạo thành công thẻ 

cài đặt. 

Thẻ cài đặt có thể mở khóa nếu đặt liên tiếp 4 lần

B2: tạo thẻ khách

Đưa thẻ cài đặt vào khóa 1 lần

 Sau đó đưa thẻ muốn cài  vào sẽ là thẻ khách 

Chỉ tạo được 01 thẻ khách /01 khoá, tạo thẻ khách mới sẽ tự động xóa thẻ khách cũ.

Nếu chỉ cài thẻ khách thì mặc định chế độ của khóa sẽ là chế độ đơn

B3: Tạo thẻ chủ

Đưa thẻ cài đặt vào 5 lần

Sau đó đưa thẻ muốn cài vào sẽ là thẻ chủ

Chỉ tạo được 01 thẻ chủ /01 khoá, tạo thẻ chủ mới sẽ tự động xóa thẻ chủ cũ.

Thẻ chủ sẽ bị xóa nếu đặt thẻ cài đặt vào 6 lần

B4: kích hoạt chế độ đôi nếu muốn sử dụng chức năng này

Đặt thẻ cài đặt vào 2 lần, 

Sau đó đặt thẻ mới vào, thẻ đó sẽ là thẻ waiter

Khóa sẽ mặc định chuyển qua chế độ đôi

Có thể tạo được 10 thẻ waiter

Xóa thẻ waiter và khách: đặt thẻ cài đặt vào 3 lần

Hướng dẫn nhanh:

Đặt thẻ cài đặt vào khóa

- 1 lần cho việc cài thẻ khách

- 2 lần cho việc tạo thẻ waiter

- 3 lần cho việc xóa thẻ khách và waiter

- 4 lần cho việc mở cửa

- 5 lần cho việc tạo thẻ chủ

- 6 lần cho việc xóa thẻ chủ